http://www.autoflight.co.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

Home

Product

Download

Contact Us

ส่วนหนึ่งของผู้ใช้งาน

SmartBiz Free

สถิติ

เปิดเว็บ08/02/2008
อัพเดท20/05/2023
ผู้เข้าชม5,028,669
เปิดเพจ7,893,628

แหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่องานบัญชี.

สรรพากรเปิดให้บริการรับแบบฯ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจ าปีภาษี 2556 นอกสถานที่เพิ่มเติม

1ก.พ.เริ่มใช้เลขผู้เสียภาษี13หลัก

ผู้เสียภาษีที่มีความประสงค์ที่จะยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

"สรรพากร" เคาะภาษีบุคคลฯ อัตราใหม่ เล็งปรับลดอัตราเพดานการจัดเก็บให้ถี่ขึ้น เพื่อลดช่องว่างในแต่ละช่วงอัตราภาษีให้แคบลง

สปส.ขยายเวลายื่นกู้น้ำท่วมถึงเดือนเมษายน 255

แนวทางการช่วยเหลือโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

มาตร​การภาษี​เพื่อ​เพิ่มขีด​ความสามารถ​ใน​การ​แข่งขันของประ​เทศ

ผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาได้ โดย

มาตรการลดภาษีสรรพสามิตสูงสุด 100,000 บาท

สัมมนาฟรี มุมมองของฟิทช์เกี่ยวกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก และแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทย

หลักการบันทึกบัญชี : หลักการบันทึกรายการทางบัญชี (Recording transaction)

ธนาคารกรุงไทย เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทารา แนวหน้า SME นักธุรกิจ แกรนด์ สัมมนาฟรี

กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรมสรรพากรจับมือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ 1111 ให้บริการตอบปัญหาภาษีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (1161) ผ่านช่องทางโทรศัพท์ในระบบ Call Center ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

มาตรฐานบัญชีของไทยในปัจจุบัน

แบงก์กรุงไทยแนะรีบชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

การบัญชีบริหาร

สรรพากรใจดีให้คนไทยที่บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นได้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วย

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

สรรพากรเผยบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นขอลดหย่อนภาษีได้

กำหนดการจัดสัมมนาภาษีอากร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากรจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ E - Commerce

ปีนี้ยังจำเป็นต้องคงภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT) ไว้ที่ 7% ก่อน

การประเมินระดับนวัตกรรม SMEs ไทย และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

บริการรับ ชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต

การประกอบกิจการต่อไปนี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายรางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย

ภาษีคณะบุคคล

มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ภาษีคณะบุคคล

การบัญชีต้นทุน

รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ในการเสียภาษีจะต้องคำนวณภาษีอย่างไร

การควบคุมภายในเกี่ยวกับ การรับเงิน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำสินค้าที่มีไว้เพื่อขายมาใช้เพื่อการประกอบกิจการ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล โปรแกรมบัญชี

รวมคำถามที่ถามบ่อย

สิ่งที่ผู้บริหารมือใหม่ควรทราบเป็นเบี้องต้น

จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ !!

กรมสรรพากรขยายเวลารับแบบฯ ภาษีเต่างๆสำหรับบุคคลธรรมดาครึ่งปี ให้กับท้องที่ที่เกิดอุทกภัย

กฎหมายออกใหม่ กรกฎาคม 2550

ข้อหารือภาษีอากร

Tax Point จุดรับผิดทางภาษี

คำถามยอดนิยม RMF LTF

การขอคืนภาษี

รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้

การจำหน่ายหนี้สูญ

การขอคัดแบบแสดงรายการภาษี

การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร

การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีอากร

ทำไม กิจการต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0

การออกใบกำกับภาษี

ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี

ประเภทของใบกำกับภาษี

การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

สิทธิของผู้เสียภาษี

ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี

กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่สามารถขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กำหนดหลักเกณฑ์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร

กรมสรรพากรเตือนบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

                     โปรแกรมบัญชี AutoFlight ครบ16 ระบบ ในชุดเดียว Windows/Database                                      

1.ระบบบัญชีแยกประเภท(GL)        
2.ระบบธุรกิจงานบริการ(SS)   
3.ระบบใบรับจองสินค้า(SO)          
4.ระบบขาย(SI)  
5.ระบบวิเคราะห์ขาย(SA)              
6.ระบบรับคำสั่งซื้อของลูกค้า(PO)   
7.ระบบจัดซื้อ (PS)                     
8.ระบบวิเคราะห์ซื้อ(PA)    
9.ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
10.ระบบบัญชีลูกหนี้(AR)
11.ระบบเจ้าหนี้และรับวางบิล(AP)
12.เงินสด/เช็คและเอกสารธนาคาร(CQ)
13.ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IV)
14.ระบบควบคุมงบประมาณ(BJ)
15.ระบบค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์(FA)  
16.ระบบรักษาความปลอดภัย(SC)

 เพิ่มความสะดวกสบายด้วยโปรแกรมส่วนขยาย!เพื่อรองรับการเติบโตขององกร
-โปรแกรมเพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
-โปรแกรม ERP Sql Database
-โปรแกรมบริหารโครงการ,ใบเบิก, 2หน่วยนับ
-โปรแกรมเงินเดือน (พร้อมFingerScanner)
-ระบบบริหารงานก่อสร้าง สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง                            โปรแกรม AutoFlight รองรับ Database  มี 2 รุ่นคือ                                                      
    1. ชื่อรุ่นสินค้า : ระบบบัญชี AutoFlight Basic          

ชุดเดียวครบ 16 ระบบ    ความสามารถพื้นฐานของระบบบัญชี AutoFlight Basic  รองรับการกำหนดแผนก
ได้ไม่จำกัด,ทำงานได้ต่อเนื่องไม่จำกัดปี, สามารถโอนฐานข้อมูลได้ด้วยตนเอง,  เป็นการทำงานแบบ Front  Office ไปยัง Back Office, สามารถพิมพ์งบเปรียบ   เทียบรายเดือน/ราย 2 ปีได้,รองรับการพิมพ์รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย, สามารถ   พิมพ์ตารางค่าเสื่อมสะสม แนบ ภงด.50            

1.1 ระบบบัญชี AutoFlight Basic 
SoftwareSpecification : สำหรับรุ่น AutoFlight BAsic Stand Alone
ใช้งานเครื่องเดียว(Stand Alone) รองรับการทำงานไม่จำกัดบริษัท,

1.2 ระบบบัญชี AutoFlight Basic Lan
Software Specification : รุ่น A1CC ระบบบัญชีใช้งานหลายเครื่อง(Lan)
รองรับการทำงานไม่จำกัดบริษัท   2.  ชื่อรุ่นสินค้า : ระบบบัญชี AutoFlight Advance         

ชุดเดียวครบ 16 ระบบ
ความสามารถพื้นฐานของระบบบัญชี AutoFlight Advance :  ทำงานได้ต่อเนื่องไม่จำกัดปี
ไม่บังคับล้างข้อมูล, พิมพ์งบเปรียบเทียบรายเดือน/ราย 2 ปี/ราย 3 ปี, บันทึกเอกสารหลาย
ชนิดใน Voucher ใบเดียวกันได้แทบทุกประเภทเอกสาร,สามารถบันทึกรายการเงินสดย่อย
แบบ 1 Voucher มีหลายใบกำกับภาษี,สามารถพิมพ์รายงานเปรียบเทียบรายเดือน/รายปี
แยกสาขา,เฉพาะฝ่าย,เฉพาะแผนก หรือรวมสาขา รวมทุกฝ่าย รวมทุกแผนก, เป็นการทำ
งานแบบ Back Office ไปยัง Front Office และแบบ Front Office ไปยัง Back Office,
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสามารถหักได้หลาย ๆ อัตราใน 1 Voucher, มีรายงานภาษีซื้อ แสดงภาษี
ซื้อเฉลี่ย, สามารถพิมพ์ตารางค่าเสื่อมสะสม แยกตามบัญชี แยกตามแผนก, สามารถพิมพ์
รายงานยอดค้างรับของลูกหนี้/เจ้าหนี้, สามารถดูรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้/เจ้าหนี้ย้อนวันที่ได้

2.1 ระบบบัญชี AutoFlight Advance  
Software Specification  :  รุ่น 1 บริษัท  ไม่มีสาขา

2.2   ระบบบัญชี AutoFlight Advance
Software Specification  :  รุ่น 1 บริษัท ไม่จำกัดสาขา

2.3  ระบบบัญชี AutoFlight Advance
Software Specification  :  รุ่นไม่จำกัดบริษัท
ระบบบัญชีรุ่นไม่จำกัดบริษัท ไม่จำกัดสาขา


                                 ความสามารถที่เทียบชั้นกับซอฟท์แวร์ระดับใหญ่                                                    

 - รองรับข้อมูลได้ปริมาณมาก ข้อมูลมีความปลอดภัยสูง เพื่อการขยายตัวของธุรกิจ
 - สามารถบันทึกอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้หลายอัตราในหน้าจอเดียวกัน
 - รองรับการทำงานได้ไม่จำกัดบริษัท,ไม่จำกัดสาขา ,ไม่จำกัดฝ่าย ,ไม่จำกัดแผนก
 - สามารถบันทึก Voucher แบบ Compound entry ได้ไม่จำกัดรายการบัญชีต่อ 1 Voucher
 - สามารถปรับเพิ่ม/ลด ราคาขายของสินค้าทั้งหมด ภายในเวลาอันรวดเร็ว
 - สามารถกำหนดราคาขาย /ส่วนลด ประจำลูกค้าแต่ละรายได้อย่างสะดวกง่ายดาย
 - รองรับการบันทึกภาษีซื้อเฉลี่ยคืน และรายงานภาษีเพื่อส่งสรรพากร
 - มีหนังสือคู่มือ และ CD TRAINING ที่มีรายละเอียดครบถ้วน เรียนรู้ง่าย เข้าใจเร็ว


รายละเอียดโปรแกรมบัญชี Autoflight

 • รูปแบบ User Friendly  สวยงาม ใช้งานง่ายมีระบบช่วยเหลือเพื่อช่วยค้นหาสินค้า, ลูกหนี้, เจ้าหนี้, เป็นต้น
 • เพียงเปิดเอกสารขาย ออโต้ไฟล์ท จะเชื่อมโยงสู่ระบบที่เกี่ยวเนื่องทันทีจึงลดความ ซ้ำซ้อนในการทำงาน
 • ถูกต้องตามประกาศสรรพากร และหากสรรพากรมีการปรับเลี่ยนใดๆ ออโต้ไฟล์ท ยินดีให้บริการ Upgade Programe  ฟรี
 • สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งาน เพื่อการบริหารงานภายในองกรณ์และเพื่อสามารถตรวจสอบย้อนหลังการบันทึกข้อมูล (Human Error)
 • สามารถเลือกสำรองข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ  หรือตามเวลาที่กำหนดเวลาและเรียกสำรองข้อมูล (Restore)
 • กำหนดงวดปีบัญชีได้ไม่จำกัด รวมทั้งการกำหนดสิทธิการใช้งานได้ทุกระบบเช่นสามารถกำหนดสิทธิผู้ที่สามารถปิดงวดเดือนและงวดปีบัญชีได้ เป็นต้น
 • สามารถเรียกดู Report โดยระบุเฉพาะ บางช่วงที่ต้องการได้
 • สามารถสร้างแบบฟอร์มเอกสาร ดึงรูป โลโก้ ได้ด้วยตนเอง
 • สามารถ Consolidate งบระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาได้
 • สามารถกำหนด Log in เข้ามาทำงานจากสาขาหรือผ่าน Internet ได้
 • ยืดหยุ่นรองรับ  ระบบได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบ One-to-Many และ Many-to-Many   (เอกสาร 1 ใบสามารถอ้างอิงไปทำรายการได้หลายครั้งหรือการทำรายการได้ในใบเดียวกัน) 
 • สามารถเริ่มต้นทำงานได้ทันที่ โดยไม่จำเป็นต้องใส่ยอดยกมา หรือใส่ภายหลังก็ได้
 • สามารถเลือกได้ทั้งการทำงานเป็นแบบ Online Processing และ Batch file.     
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขการรับชำระหนี้และการจ่ายชำระหนี้ได้หลายเงื่อนไข
 • รองรับการ Post รายการทั้ง Batch Post และ Real Time Post
 • กำหนดส่วนลดต่อรายการสินค้าและต่อบิลได้หลายระดับทั้งเป็นอัตรา%และจำนวนเงินเป็นบาท
 • สามารถเรียกดูรายงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สามารถตรวจสอบวงเงินอนุมัติลูกหนี้ (Credit Limit) 
 • สามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือได้ขณะทำรายการ 
 • มีหมายเหตุ เพื่อเพิ่มคำอธิบายรายการต่อตัวสินค้าได้
 • รองรับการรับ-จ่ายชำระแบบ Partial
 • สามารถรถ Scan รูปแบบเช็คเพื่อพิมพ์เช็คจ่ายจากโปรแกรมได้เอง
 • สามารถกำหนด ปรับเปลี่ยนอัตราภาษีได้เอง
 • รองรับระบบสินค้าแบบ Barcode
 • รองรับระบบสินค้าแบบ Serial.No และสามารถ Generate ช่วง Serial  ได้

มั่นใจ"AutoFlight"กว่า โปรแกรมบัญชีใดๆ เพราะ
-ผลิตเอง ขายเอง และให้บริการหลังการขายเอง
จนได้รับการบอกต่อจากลูกค้ามากที่สุด

-ออโต้ไฟล์ท Run บน Windows มากว่า 20 ปี              
-ออโต้ไฟล์ท บน Windows  มีลูกค้าเลือกใช้กว่า 6000 รายแล้ว
-สถาบันการศึกษากว่า 150 แห่งเลือกโปรแกรมบัญชีออโต้ไฟล์ท เพื่อสอนวิชาบัญชี   
-และล่าสุด สภาวิชาชีพนักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

เลือก AutoFlight เป็น Software เพื่อใช้ในการแข่งขันเพื่อสอบนักศึกษาทั่วประเทศ  


#PEAKaccount #ใบกำกับภาษี #เริ่มต้นทำบัญชี #จดทะเบียนบริษัท
#โปรแกรมบัญชี #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ #การบันทึกรายได้ #โปรแกรมบัญชี
#โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
#อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบัญชี
#อบรมโปรแกรมSmartbiz
#อบรมโปรแกรมFormula
#อบรมโปรแกรมAutoFlight
#อบรมโปรแกรมDAccount
#ปรึกษาการใช้งานโปรแกรมบัญชี
#วางระบบการใช้โปรแกรมสำหรับSME 

view

หน้าแรก

ผลิตภัณฑโปรแกรมบัญชี

Contact Us

view