http://www.autoflight.co.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

Home

Product

Download

Contact Us

ส่วนหนึ่งของผู้ใช้งาน

SmartBiz Free

สถิติ

เปิดเว็บ08/02/2008
อัพเดท20/05/2023
ผู้เข้าชม4,969,603
เปิดเพจ7,815,815

แหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่องานบัญชี.

สรรพากรเปิดให้บริการรับแบบฯ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจ าปีภาษี 2556 นอกสถานที่เพิ่มเติม

1ก.พ.เริ่มใช้เลขผู้เสียภาษี13หลัก

ผู้เสียภาษีที่มีความประสงค์ที่จะยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

"สรรพากร" เคาะภาษีบุคคลฯ อัตราใหม่ เล็งปรับลดอัตราเพดานการจัดเก็บให้ถี่ขึ้น เพื่อลดช่องว่างในแต่ละช่วงอัตราภาษีให้แคบลง

สปส.ขยายเวลายื่นกู้น้ำท่วมถึงเดือนเมษายน 255

แนวทางการช่วยเหลือโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

มาตร​การภาษี​เพื่อ​เพิ่มขีด​ความสามารถ​ใน​การ​แข่งขันของประ​เทศ

ผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาได้ โดย

มาตรการลดภาษีสรรพสามิตสูงสุด 100,000 บาท

สัมมนาฟรี มุมมองของฟิทช์เกี่ยวกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก และแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทย

หลักการบันทึกบัญชี : หลักการบันทึกรายการทางบัญชี (Recording transaction)

ธนาคารกรุงไทย เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทารา แนวหน้า SME นักธุรกิจ แกรนด์ สัมมนาฟรี

กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรมสรรพากรจับมือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ 1111 ให้บริการตอบปัญหาภาษีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (1161) ผ่านช่องทางโทรศัพท์ในระบบ Call Center ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

มาตรฐานบัญชีของไทยในปัจจุบัน

แบงก์กรุงไทยแนะรีบชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

การบัญชีบริหาร

สรรพากรใจดีให้คนไทยที่บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นได้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วย

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

สรรพากรเผยบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นขอลดหย่อนภาษีได้

กำหนดการจัดสัมมนาภาษีอากร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากรจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ E - Commerce

ปีนี้ยังจำเป็นต้องคงภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT) ไว้ที่ 7% ก่อน

การประเมินระดับนวัตกรรม SMEs ไทย และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

บริการรับ ชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต

การประกอบกิจการต่อไปนี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายรางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย

ภาษีคณะบุคคล

มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ภาษีคณะบุคคล

การบัญชีต้นทุน

รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ในการเสียภาษีจะต้องคำนวณภาษีอย่างไร

การควบคุมภายในเกี่ยวกับ การรับเงิน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำสินค้าที่มีไว้เพื่อขายมาใช้เพื่อการประกอบกิจการ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล โปรแกรมบัญชี

รวมคำถามที่ถามบ่อย

สิ่งที่ผู้บริหารมือใหม่ควรทราบเป็นเบี้องต้น

จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ !!

กรมสรรพากรขยายเวลารับแบบฯ ภาษีเต่างๆสำหรับบุคคลธรรมดาครึ่งปี ให้กับท้องที่ที่เกิดอุทกภัย

กฎหมายออกใหม่ กรกฎาคม 2550

ข้อหารือภาษีอากร

Tax Point จุดรับผิดทางภาษี

คำถามยอดนิยม RMF LTF

การขอคืนภาษี

รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้

การจำหน่ายหนี้สูญ

การขอคัดแบบแสดงรายการภาษี

การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร

การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีอากร

ทำไม กิจการต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0

การออกใบกำกับภาษี

ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี

ประเภทของใบกำกับภาษี

การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

สิทธิของผู้เสียภาษี

ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี

กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่สามารถขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กำหนดหลักเกณฑ์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร

กรมสรรพากรเตือนบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

AUTOFLIGHT End User License Agreement
IMPORTANT - PLEASE READ CAREFULLY

This Agreement: This agreement, and any new versions, between AUTOFLIGHT Co.,Ltd. (AUTOFLIGHT) and you, covers all your use of AUTOFLIGHT Software from any terminals where AUTOFLIGHT Software has been installed, by you or by third parties, and by using AUTOFLIGHT software you accept the following.

Jurisdiction’s Restrictions: If the law of your country prohibits you from downloading or using our software because you’re under the age limit or because our products are not allowed in your country, please don’t use it.

License and Restrictions
License. Subject to the terms of this Agreement, AUTOFLIGHT hereby grants you a limited, personal, non-commercial, non-exclusive, non-sublicensable, non-assignable, free of charge license to download, install and use the AUTOFLIGHT Software on your computer, phone or PDA for the sole purpose of personally using the internet communication applications provided by AUTOFLIGHT and any other applications that may be explicitly provided by AUTOFLIGHT. For the avoidance of doubt, you are allowed to use AUTOFLIGHT software at work, in accordance with the terms of this Agreement. The AUTOFLIGHT software is the software distributed by Crystal Online for internet communication applications, including without limitation the AUTOFLIGHT API, UI and documentation (online or offline), as well as any future programming fixes, updates and upgrades thereof.

No Modifications. You will not undertake, cause, permit or authorize the modification, creation of derivative works, translation, reverse engineering, decompiling, disassembling or hacking of the AUTOFLIGHT Software or any part thereof.

Third Parties. The AUTOFLIGHT Software may be incorporated into, and may incorporate itself, software and other technology owned and controlled by third parties. Any such third party software or technology that is incorporated in the AUTOFLIGHT Software falls under the scope of this Agreement.

Exclusive Ownership. Any and all IP rights to or arising from the AUTOFLIGHT Software are and shall remain the exclusive property of AUTOFLIGHT and/or its licensors. Nothing in this Agreement intends to transfer any such IP rights to, or to vest any such IP rights in, you. You are only entitled to the limited use of the IP rights granted to you in this Agreement. You will not take any action to jeopardize, limit or interfere with AUTOFLIGHT’s IP rights. Any unauthorized use of AUTOFLIGHT’s IP rights is a violation of this Agreement as well as a violation of intellectual property laws and treaties, including without limitation copyright laws and trademark laws. All title and IP rights in and to any third party content that is not contained in the AUTOFLIGHT Software, but may be accessed through use of the AUTOFLIGHT Software, is the property of the respective content owners and may be protected by applicable copyright or other intellectual property laws and treaties.

Additional Terms
The following policies are incorporated into this Agreement and provide additional terms and conditions:

The AUTOFLIGHT Etiquette provides guidelines to treat properly and respectfully the other members of Crystal Online’s community
Distribution of AUTOFLIGHT Software. You will not sell, assign, rent, lease, distribute, export, import, act as an intermediary or provider, or otherwise grant rights to third parties with regard to the AUTOFLIGHT Software or any part thereof. For the right to distribute you will have to agree to and meet with the Distribution Terms
AUTOFLIGHT API. Under this Agreement you are not allowed to use the AUTOFLIGHT API unless you agreed to and comply with the API Terms of Use
AUTOFLIGHT Promotional Materials. Nothing in this Agreement will give you any right to use the AUTOFLIGHT Promotional Materials.
Your Confidential Information and Your Privacy. AUTOFLIGHT is committed to respecting your privacy and the confidentiality of your personal data. The Privacy Policy sets out how AUTOFLIGHT may use of your personal data, the traffic data as well as the content contained in your communication(s).
The following agreements are related to additional services provided by AUTOFLIGHT’s affiliates:

The use of www.CrystalOnline.co.th website is subject to the Terms of Use
Any other exceptions. If you are interested in doing anything else than permitted under this Agreement or by one of the above agreements, you will have to obtain AUTOFLIGHT’s prior written consent and explicitly agree upon any further (commercial) terms.

What you should and should not expect from AUTOFLIGHT
No Warranties. Installing AUTOFLIGHT Software enables you to communicate with other AUTOFLIGHT Software users. AUTOFLIGHT cannot guarantee that you will always be able to communicate with other AUTOFLIGHT Software users, nor can AUTOFLIGHT guarantee that you can communicate without disruptions, delays or communication-related flaws or that all your communications shall always be delivered to other AUTOFLIGHT Software users. AUTOFLIGHT will not be liable for any such disruptions, delays or other omissions in any communication experienced when using AUTOFLIGHT Software.

Content of Communications. You acknowledge and understand that the content of the communication spread by the use of the AUTOFLIGHT Software is entirely the responsibility of the person from whom such content originated. You, therefore, may be exposed to content that is offensive, harmful to minors, indecent or otherwise objectionable. AUTOFLIGHT will not be liable for any type of communication spread by means of the AUTOFLIGHT Software.

Utilization of Your Computer. AUTOFLIGHT Software may utilize the processor and bandwidth of the computer (or other applicable device) you are utilizing, for the limited purpose of facilitating the communication between Crystal Online Software users. AUTOFLIGHT Software will use its commercially reasonable efforts to protect the privacy and integrity of the computer resources (or other applicable device) you are utilizing and of your communication, however AUTOFLIGHT cannot give any warranties in this respect.

New Versions of the AUTOFLIGHT Software. AUTOFLIGHT, in its sole discretion, reserves the right to add additional features or functions, or to provide programming fixes, updates and upgrades, to the AUTOFLIGHT Software. AUTOFLIGHT, in its sole discretion, may modify or discontinue or suspend your ability to use any version of the AUTOFLIGHT Software, and/or disable any AUTOFLIGHT Software you may already have accessed or installed without any notice to you, for the repair, improvement, and/or upgrade of the underlying technology or for any other justifiable reason, AUTOFLIGHT will not accept any liability in relation to the direct or indirect damages caused by the release and/or the absence of release of new versions of the AUTOFLIGHT Software.

What we expect from you
Lawful purposes. You will at any and all times meet with your obligations hereunder, as well as any and all laws, regulations and policies that may apply to the use of the AUTOFLIGHT Software in your country, including applicable rules that govern the export or import of software. You will use the AUTOFLIGHT Software solely for lawful purposes. In this respect you may not, without limitation (a) intercept or monitor, damage or modify any communication which is not intended for you, (b) use any type of spider, virus, worm, trojan-horse, time bomb or any other codes or instructions that are designed to distort, delete, damage or disassemble the AUTOFLIGHT Software or the communication, (c) send any unsolicited commercial communication not permitted by applicable law, (d) expose any other user to material which is offensive, harmful to minors, indecent or otherwise objectionable or (e) endanger any part of any system or Internet connection of AUTOFLIGHT or any third party.

Indemnification. You agree on demand to indemnify, defend and hold AUTOFLIGHT, affiliates and AUTOFLIGHT staff harmless from and against any and all liability and costs, including reasonable attorneys’ fees incurred by such parties, in connection with or arising out of your (a) violation or breach of any term of this Agreement or any applicable law or regulation, whether or not referenced herein, or (b) violation of any rights of any third party, or (c) use or misuse of the AUTOFLIGHT Software, or (d) communication spread by means of the AUTOFLIGHT Software.

Term, Termination, Updates
Term. This Agreement will be effective as of the date you first install AUTOFLIGHT software and will remain effective until terminated by either AUTOFLIGHT or you as set forth below.

Termination You may terminate this Agreement with immediate effect at any time. Without limiting other remedies, AUTOFLIGHT may limit, suspend, or terminate this license and your use of AUTOFLIGHT Software, prohibit access to AUTOFLIGHT Website and delete your user account and/or user ID, with immediate effect, if we think that you are in breach of this Agreement, creating problems, legal liabilities (actual or potential), acting inconsistently with the letter or spirit of our policies, which can be found at www.CrystalOnline.co.th/company/legal/terms/etiquette.html, infringing someone else’s intellectual property rights, engaging in fraudulent, immoral or illegal activities, or for other similar reasons. AUTOFLIGHT shall effect such termination by providing notice to you to the email address you have provided (if any), and/or by preventing your access to your account. We reserve the right to cancel user accounts that have been inactive for more than one (1) year.

Upon termination of this Agreement, (a) all licenses and rights to use the AUTOFLIGHT Software shall immediately terminate, and (b) you will immediately cease any and all use of the AUTOFLIGHT Software, and (c) you will immediately remove the AUTOFLIGHT Software from all hard drives, networks and other storage media and destroy all copies of the AUTOFLIGHT Software in your possession or under your control.

AUTOFLIGHT will not be liable in respect of any damage caused by the termination of this Agreement.

Update. AUTOFLIGHT reserves the right to modify this Agreement at any time by publishing the revised Agreement on the AUTOFLIGHT Website. The revised Agreement shall become effective within thirty (30) days of such publication or provision to you, unless you expressly accept the revised Agreement earlier by clicking on the accept button. Your express acceptance or your continued use of the AUTOFLIGHT Software after expiry of the notice period of thirty (30) days, shall constitute your acceptance to be bound by the terms and conditions of the revised Agreement. You can find the latest version of this Agreement at www.CrystalOnline.co.th/company/legal/eula.

Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability
No warranties. THE AUTOFLIGHT SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” WITH ALL FAULT AND WITH NO WARRANTIES WHATSOEVER; AUTOFLIGHT DOES NOT, EITHER EXPRESSED, IMPLIED OR STATUTORY, MAKE ANY WARRANTIES, CLAIMS OR REPRESENTATIONS WITH RESPECT TO THE AUTOFLIGHT SOFTWARE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OR CONDITIONS OF QUALITY, PERFORMANCE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR USE OR A PARTICULAR PURPOSE. AUTOFLIGHT FURTHER DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THAT THE AUTOFLIGHT SOFTWARE WILL ALWAYS BE AVAILABLE, ACCESSIBLE, UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, ACCURATE, COMPLETE AND ERROR-FREE OR WILL OPERATE WITHOUT PACKET LOSS, NOR DOES AUTOFLIGHT WARRANT ANY CONNECTION TO OR TRANSMISSION FROM THE INTERNET, OR ANY QUALITY OF CALLS MADE THROUGH THE AUTOFLIGHT SOFTWARE.

Specific Disclaimer of Liability for Emergency Services. AUTOFLIGHT does not provide connections to emergency services in conjunction with the AUTOFLIGHT Software. Neither AUTOFLIGHT nor its officers or employees may be held liable for any claim, damage, or loss, and you hereby waive any and all such claims or causes of action, arising from or relating to the use of AUTOFLIGHT Software to contact emergency services’ personnel.

Your own Risk. You acknowledge and agree that the entire risk arising out of the use or performance of the Crystal Online Software remains with you, to the maximum extent permitted by law.

No Liability. The AUTOFLIGHT Software is being provided to you free of charge. ACCORDINGLY, YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT AUTOFLIGHT, ITS AFFILIATES, ITS LICENSORS AND THE CRYSTAL ONLINE STAFF WILL HAVE NO LIABILITY IN CONNECTION WITH OR ARISING FROM YOUR USE OF THE AUTOFLIGHT SOFTWARE, AS SET FORTH BELOW. YOUR ONLY RIGHT OR REMEDY WITH RESPECT TO ANY PROBLEMS OR DISSATISFACTION WITH THE AUTOFLIGHT SOFTWARE IS TO IMMEDIATELY UNINSTALL AND CEASE USE OF SUCH AUTOFLIGHT SOFTWARE.

Limitation of Liability. IN NO EVENT SHALL AUTOFLIGHT, ITS AFFILIATES, ITS LICENSORS OR THE AUTOFLIGHT STAFF BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY OR ANY OTHER FORM OF LIABILITY, FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY LOSS OF OR CORRUPTION TO DATA, INTERRUPTION, COMPUTER FAILURE OR PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE AUTOFLIGHT SOFTWARE, EVEN IF AUTOFLIGHT, ITS AFFILIATES OR THE AUTOFLIGHT STAFF HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Jurisdiction Limitations. As some jurisdictions do not allow some of the exclusions or limitations as set forth above, some of these exclusions or limitations may not apply to you. In such event the liability will be limited as far as legally possible under the applicable legislation.

Miscellaneous
Entire Agreement. The terms and conditions of this Agreement constitute the entire agreement between you and AUTOFLIGHT with respect to the subject matter hereof and will supersede and replace all prior understandings and agreements, in whatever form, regarding the subject matter.

Partial Invalidity. Should any term or provision hereof be deemed invalid, void or enforceable either in its entirety or in a particular application, the remainder of this Agreement shall nonetheless remain in full force and effect.

No waiver. If AUTOFLIGHT does not take action against all breaches of these Agreement, it does not mean that is waives its right at a later time to enforce the same.

Assignment You are not allowed to assign this Agreement or any rights hereunder. AUTOFLIGHT is allowed at its sole discretion to assign this Agreement or any rights hereunder to any third party, without giving prior notice.

Applicable Law and Competent Court. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Thailand without giving effect to any conflict of laws or provisions whether contained in Thai law or the laws of your current state or country of residence. Any legal proceedings arising out of or relating to this Agreement will be subject to the jurisdiction of the courts of the district of Thailand.

Language. The original English version of this Agreement may have been translated into other languages. In the event of inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of this Agreement, the English language version shall prevail.

? AUTOFLIGHT - Last revised: 15.03 2007.
AUTOFLIGHT End User License Agreement
IMPORTANT - PLEASE READ CAREFULLY

This Agreement: This agreement, and any new versions, between AUTOFLIGHT Co.,Ltd. (AUTOFLIGHT) and you, covers all your use of AUTOFLIGHT Software from any terminals where AUTOFLIGHT Software has been installed, by you or by third parties, and by using AUTOFLIGHT software you accept the following.

Jurisdiction’s Restrictions: If the law of your country prohibits you from downloading or using our software because you’re under the age limit or because our products are not allowed in your country, please don’t use it.

License and Restrictions
License. Subject to the terms of this Agreement, AUTOFLIGHT hereby grants you a limited, personal, non-commercial, non-exclusive, non-sublicensable, non-assignable, free of charge license to download, install and use the AUTOFLIGHT Software on your computer, phone or PDA for the sole purpose of personally using the internet communication applications provided by AUTOFLIGHT and any other applications that may be explicitly provided by AUTOFLIGHT. For the avoidance of doubt, you are allowed to use AUTOFLIGHT software at work, in accordance with the terms of this Agreement. The AUTOFLIGHT software is the software distributed by Crystal Online for internet communication applications, including without limitation the AUTOFLIGHT API, UI and documentation (online or offline), as well as any future programming fixes, updates and upgrades thereof.

No Modifications. You will not undertake, cause, permit or authorize the modification, creation of derivative works, translation, reverse engineering, decompiling, disassembling or hacking of the AUTOFLIGHT Software or any part thereof.

Third Parties. The AUTOFLIGHT Software may be incorporated into, and may incorporate itself, software and other technology owned and controlled by third parties. Any such third party software or technology that is incorporated in the AUTOFLIGHT Software falls under the scope of this Agreement.

Exclusive Ownership. Any and all IP rights to or arising from the AUTOFLIGHT Software are and shall remain the exclusive property of AUTOFLIGHT and/or its licensors. Nothing in this Agreement intends to transfer any such IP rights to, or to vest any such IP rights in, you. You are only entitled to the limited use of the IP rights granted to you in this Agreement. You will not take any action to jeopardize, limit or interfere with AUTOFLIGHT’s IP rights. Any unauthorized use of AUTOFLIGHT’s IP rights is a violation of this Agreement as well as a violation of intellectual property laws and treaties, including without limitation copyright laws and trademark laws. All title and IP rights in and to any third party content that is not contained in the AUTOFLIGHT Software, but may be accessed through use of the AUTOFLIGHT Software, is the property of the respective content owners and may be protected by applicable copyright or other intellectual property laws and treaties.

Additional Terms
The following policies are incorporated into this Agreement and provide additional terms and conditions:

The AUTOFLIGHT Etiquette provides guidelines to treat properly and respectfully the other members of Crystal Online’s community
Distribution of AUTOFLIGHT Software. You will not sell, assign, rent, lease, distribute, export, import, act as an intermediary or provider, or otherwise grant rights to third parties with regard to the AUTOFLIGHT Software or any part thereof. For the right to distribute you will have to agree to and meet with the Distribution Terms
AUTOFLIGHT API. Under this Agreement you are not allowed to use the AUTOFLIGHT API unless you agreed to and comply with the API Terms of Use
AUTOFLIGHT Promotional Materials. Nothing in this Agreement will give you any right to use the AUTOFLIGHT Promotional Materials.
Your Confidential Information and Your Privacy. AUTOFLIGHT is committed to respecting your privacy and the confidentiality of your personal data. The Privacy Policy sets out how AUTOFLIGHT may use of your personal data, the traffic data as well as the content contained in your communication(s).
The following agreements are related to additional services provided by AUTOFLIGHT’s affiliates:

The use of www.CrystalOnline.co.th website is subject to the Terms of Use
Any other exceptions. If you are interested in doing anything else than permitted under this Agreement or by one of the above agreements, you will have to obtain AUTOFLIGHT’s prior written consent and explicitly agree upon any further (commercial) terms.

What you should and should not expect from AUTOFLIGHT
No Warranties. Installing AUTOFLIGHT Software enables you to communicate with other AUTOFLIGHT Software users. AUTOFLIGHT cannot guarantee that you will always be able to communicate with other AUTOFLIGHT Software users, nor can AUTOFLIGHT guarantee that you can communicate without disruptions, delays or communication-related flaws or that all your communications shall always be delivered to other AUTOFLIGHT Software users. AUTOFLIGHT will not be liable for any such disruptions, delays or other omissions in any communication experienced when using AUTOFLIGHT Software.

Content of Communications. You acknowledge and understand that the content of the communication spread by the use of the AUTOFLIGHT Software is entirely the responsibility of the person from whom such content originated. You, therefore, may be exposed to content that is offensive, harmful to minors, indecent or otherwise objectionable. AUTOFLIGHT will not be liable for any type of communication spread by means of the AUTOFLIGHT Software.

Utilization of Your Computer. AUTOFLIGHT Software may utilize the processor and bandwidth of the computer (or other applicable device) you are utilizing, for the limited purpose of facilitating the communication between Crystal Online Software users. AUTOFLIGHT Software will use its commercially reasonable efforts to protect the privacy and integrity of the computer resources (or other applicable device) you are utilizing and of your communication, however AUTOFLIGHT cannot give any warranties in this respect.

New Versions of the AUTOFLIGHT Software. AUTOFLIGHT, in its sole discretion, reserves the right to add additional features or functions, or to provide programming fixes, updates and upgrades, to the AUTOFLIGHT Software. AUTOFLIGHT, in its sole discretion, may modify or discontinue or suspend your ability to use any version of the AUTOFLIGHT Software, and/or disable any AUTOFLIGHT Software you may already have accessed or installed without any notice to you, for the repair, improvement, and/or upgrade of the underlying technology or for any other justifiable reason, AUTOFLIGHT will not accept any liability in relation to the direct or indirect damages caused by the release and/or the absence of release of new versions of the AUTOFLIGHT Software.

What we expect from you
Lawful purposes. You will at any and all times meet with your obligations hereunder, as well as any and all laws, regulations and policies that may apply to the use of the AUTOFLIGHT Software in your country, including applicable rules that govern the export or import of software. You will use the AUTOFLIGHT Software solely for lawful purposes. In this respect you may not, without limitation (a) intercept or monitor, damage or modify any communication which is not intended for you, (b) use any type of spider, virus, worm, trojan-horse, time bomb or any other codes or instructions that are designed to distort, delete, damage or disassemble the AUTOFLIGHT Software or the communication, (c) send any unsolicited commercial communication not permitted by applicable law, (d) expose any other user to material which is offensive, harmful to minors, indecent or otherwise objectionable or (e) endanger any part of any system or Internet connection of AUTOFLIGHT or any third party.

Indemnification. You agree on demand to indemnify, defend and hold AUTOFLIGHT, affiliates and AUTOFLIGHT staff harmless from and against any and all liability and costs, including reasonable attorneys’ fees incurred by such parties, in connection with or arising out of your (a) violation or breach of any term of this Agreement or any applicable law or regulation, whether or not referenced herein, or (b) violation of any rights of any third party, or (c) use or misuse of the AUTOFLIGHT Software, or (d) communication spread by means of the AUTOFLIGHT Software.

Term, Termination, Updates
Term. This Agreement will be effective as of the date you first install AUTOFLIGHT software and will remain effective until terminated by either AUTOFLIGHT or you as set forth below.

Termination You may terminate this Agreement with immediate effect at any time. Without limiting other remedies, AUTOFLIGHT may limit, suspend, or terminate this license and your use of AUTOFLIGHT Software, prohibit access to AUTOFLIGHT Website and delete your user account and/or user ID, with immediate effect, if we think that you are in breach of this Agreement, creating problems, legal liabilities (actual or potential), acting inconsistently with the letter or spirit of our policies, which can be found at www.CrystalOnline.co.th/company/legal/terms/etiquette.html, infringing someone else’s intellectual property rights, engaging in fraudulent, immoral or illegal activities, or for other similar reasons. AUTOFLIGHT shall effect such termination by providing notice to you to the email address you have provided (if any), and/or by preventing your access to your account. We reserve the right to cancel user accounts that have been inactive for more than one (1) year.

Upon termination of this Agreement, (a) all licenses and rights to use the AUTOFLIGHT Software shall immediately terminate, and (b) you will immediately cease any and all use of the AUTOFLIGHT Software, and (c) you will immediately remove the AUTOFLIGHT Software from all hard drives, networks and other storage media and destroy all copies of the AUTOFLIGHT Software in your possession or under your control.

AUTOFLIGHT will not be liable in respect of any damage caused by the termination of this Agreement.

Update. AUTOFLIGHT reserves the right to modify this Agreement at any time by publishing the revised Agreement on the AUTOFLIGHT Website. The revised Agreement shall become effective within thirty (30) days of such publication or provision to you, unless you expressly accept the revised Agreement earlier by clicking on the accept button. Your express acceptance or your continued use of the AUTOFLIGHT Software after expiry of the notice period of thirty (30) days, shall constitute your acceptance to be bound by the terms and conditions of the revised Agreement. You can find the latest version of this Agreement at www.CrystalOnline.co.th/company/legal/eula.

Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability
No warranties. THE AUTOFLIGHT SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” WITH ALL FAULT AND WITH NO WARRANTIES WHATSOEVER; AUTOFLIGHT DOES NOT, EITHER EXPRESSED, IMPLIED OR STATUTORY, MAKE ANY WARRANTIES, CLAIMS OR REPRESENTATIONS WITH RESPECT TO THE AUTOFLIGHT SOFTWARE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OR CONDITIONS OF QUALITY, PERFORMANCE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR USE OR A PARTICULAR PURPOSE. AUTOFLIGHT FURTHER DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THAT THE AUTOFLIGHT SOFTWARE WILL ALWAYS BE AVAILABLE, ACCESSIBLE, UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, ACCURATE, COMPLETE AND ERROR-FREE OR WILL OPERATE WITHOUT PACKET LOSS, NOR DOES AUTOFLIGHT WARRANT ANY CONNECTION TO OR TRANSMISSION FROM THE INTERNET, OR ANY QUALITY OF CALLS MADE THROUGH THE AUTOFLIGHT SOFTWARE.

Specific Disclaimer of Liability for Emergency Services. AUTOFLIGHT does not provide connections to emergency services in conjunction with the AUTOFLIGHT Software. Neither AUTOFLIGHT nor its officers or employees may be held liable for any claim, damage, or loss, and you hereby waive any and all such claims or causes of action, arising from or relating to the use of AUTOFLIGHT Software to contact emergency services’ personnel.

Your own Risk. You acknowledge and agree that the entire risk arising out of the use or performance of the Crystal Online Software remains with you, to the maximum extent permitted by law.

No Liability. The AUTOFLIGHT Software is being provided to you free of charge. ACCORDINGLY, YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT AUTOFLIGHT, ITS AFFILIATES, ITS LICENSORS AND THE AUTOFLIGHT STAFF WILL HAVE NO LIABILITY IN CONNECTION WITH OR ARISING FROM YOUR USE OF THE AUTOFLIGHT SOFTWARE, AS SET FORTH BELOW. YOUR ONLY RIGHT OR REMEDY WITH RESPECT TO ANY PROBLEMS OR DISSATISFACTION WITH THE AUTOFLIGHT SOFTWARE IS TO IMMEDIATELY UNINSTALL AND CEASE USE OF SUCH AUTOFLIGHT SOFTWARE.

Limitation of Liability. IN NO EVENT SHALL AUTOFLIGHT, ITS AFFILIATES, ITS LICENSORS OR THE Crystal Online STAFF BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY OR ANY OTHER FORM OF LIABILITY, FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY LOSS OF OR CORRUPTION TO DATA, INTERRUPTION, COMPUTER FAILURE OR PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE AUTOFLIGHT SOFTWARE, EVEN IF AUTOFLIGHT, ITS AFFILIATES OR THE AUTOFLIGHT STAFF HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Jurisdiction Limitations. As some jurisdictions do not allow some of the exclusions or limitations as set forth above, some of these exclusions or limitations may not apply to you. In such event the liability will be limited as far as legally possible under the applicable legislation.

Miscellaneous
Entire Agreement. The terms and conditions of this Agreement constitute the entire agreement between you and AUTOFLIGHT with respect to the subject matter hereof and will supersede and replace all prior understandings and agreements, in whatever form, regarding the subject matter.

Partial Invalidity. Should any term or provision hereof be deemed invalid, void or enforceable either in its entirety or in a particular application, the remainder of this Agreement shall nonetheless remain in full force and effect.

No waiver. If AUTOFLIGHT does not take action against all breaches of these Agreement, it does not mean that is waives its right at a later time to enforce the same.

Assignment You are not allowed to assign this Agreement or any rights hereunder. AUTOFLIGHT is allowed at its sole discretion to assign this Agreement or any rights hereunder to any third party, without giving prior notice.

Applicable Law and Competent Court. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Thailand without giving effect to any conflict of laws or provisions whether contained in Thai law or the laws of your current state or country of residence. Any legal proceedings arising out of or relating to this Agreement will be subject to the jurisdiction of the courts of the district of Thailand.

Language. The original English version of this Agreement may have been translated into other languages. In the event of inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of this Agreement, the English language version shall prevail.

(Copyright) AUTOFLIGHT - Last revised: 31.12 2008.

view

หน้าแรก

ผลิตภัณฑโปรแกรมบัญชี

Contact Us

view