http://www.autoflight.co.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

Home

Product

Download

Contact Us

ส่วนหนึ่งของผู้ใช้งาน

SmartBiz Free

สถิติ

เปิดเว็บ08/02/2008
อัพเดท20/05/2023
ผู้เข้าชม5,016,215
เปิดเพจ7,876,712

แหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่องานบัญชี.

สรรพากรเปิดให้บริการรับแบบฯ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจ าปีภาษี 2556 นอกสถานที่เพิ่มเติม

1ก.พ.เริ่มใช้เลขผู้เสียภาษี13หลัก

ผู้เสียภาษีที่มีความประสงค์ที่จะยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

"สรรพากร" เคาะภาษีบุคคลฯ อัตราใหม่ เล็งปรับลดอัตราเพดานการจัดเก็บให้ถี่ขึ้น เพื่อลดช่องว่างในแต่ละช่วงอัตราภาษีให้แคบลง

สปส.ขยายเวลายื่นกู้น้ำท่วมถึงเดือนเมษายน 255

แนวทางการช่วยเหลือโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

มาตร​การภาษี​เพื่อ​เพิ่มขีด​ความสามารถ​ใน​การ​แข่งขันของประ​เทศ

ผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาได้ โดย

มาตรการลดภาษีสรรพสามิตสูงสุด 100,000 บาท

สัมมนาฟรี มุมมองของฟิทช์เกี่ยวกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก และแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทย

หลักการบันทึกบัญชี : หลักการบันทึกรายการทางบัญชี (Recording transaction)

ธนาคารกรุงไทย เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทารา แนวหน้า SME นักธุรกิจ แกรนด์ สัมมนาฟรี

กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรมสรรพากรจับมือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ 1111 ให้บริการตอบปัญหาภาษีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (1161) ผ่านช่องทางโทรศัพท์ในระบบ Call Center ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

มาตรฐานบัญชีของไทยในปัจจุบัน

แบงก์กรุงไทยแนะรีบชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

การบัญชีบริหาร

สรรพากรใจดีให้คนไทยที่บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นได้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วย

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

สรรพากรเผยบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นขอลดหย่อนภาษีได้

กำหนดการจัดสัมมนาภาษีอากร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากรจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ E - Commerce

ปีนี้ยังจำเป็นต้องคงภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT) ไว้ที่ 7% ก่อน

การประเมินระดับนวัตกรรม SMEs ไทย และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

บริการรับ ชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต

การประกอบกิจการต่อไปนี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายรางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย

ภาษีคณะบุคคล

มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ภาษีคณะบุคคล

การบัญชีต้นทุน

รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ในการเสียภาษีจะต้องคำนวณภาษีอย่างไร

การควบคุมภายในเกี่ยวกับ การรับเงิน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำสินค้าที่มีไว้เพื่อขายมาใช้เพื่อการประกอบกิจการ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล โปรแกรมบัญชี

รวมคำถามที่ถามบ่อย

สิ่งที่ผู้บริหารมือใหม่ควรทราบเป็นเบี้องต้น

จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ !!

กรมสรรพากรขยายเวลารับแบบฯ ภาษีเต่างๆสำหรับบุคคลธรรมดาครึ่งปี ให้กับท้องที่ที่เกิดอุทกภัย

กฎหมายออกใหม่ กรกฎาคม 2550

ข้อหารือภาษีอากร

Tax Point จุดรับผิดทางภาษี

คำถามยอดนิยม RMF LTF

การขอคืนภาษี

รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้

การจำหน่ายหนี้สูญ

การขอคัดแบบแสดงรายการภาษี

การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร

การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีอากร

ทำไม กิจการต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0

การออกใบกำกับภาษี

ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี

ประเภทของใบกำกับภาษี

การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

สิทธิของผู้เสียภาษี

ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี

กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่สามารถขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กำหนดหลักเกณฑ์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร

กรมสรรพากรเตือนบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

สปส.ขยายเวลายื่นกู้น้ำท่วมถึงเดือนเมษายน 255

สปส.ขยายเวลายื่นกู้น้ำท่วมถึงเดือนเมษายน 2555

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ขยายเวลาการยื่นกู้ “โครงการประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตนต้านอุทกภัย” เพิ่มขึ้นอีก 6 เดือนสิ้นสุด 30 เมษายน 2555 ให้นำเงินมาซ่อมแซมบ้านที่ถูกน้ำท่วม โดยใช้หลักเกณฑ์เงื่อนไขการยื่นกู้ดอกเบี้ย 2.5 % ต่อปีคงที่ 2 ปี เหมือนเดิม

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ประสบอุทกภัย จัดโครงการประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตนต้านอุทกภัย ซึ่งขยายเวลายื่นกู้เพิ่มขึ้นอีก ไปสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2555 เพื่อให้สิทธิผู้ประกันตนตาม มาตรา 33,39 และ40 นำเงินมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัยที่เสียหายจากการถูกน้ำท่วม โดยสามารถยื่นกู้กับธนาคารทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารออมสิน ในวงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาท เสียดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 2.5 ต่อปี คงที่ 2 ปี

          ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะยื่นกู้ต้องเตรียมหนังสือรับรองความเป็นผู้ประกันตน (ขอรับได้ที่ สปส. เขตพื้นที่ สปส.จังหวัด/สาขา) เอกสารการทำงาน และสถานะการเงิน เช่นหนังสือรับรอง การทำงานระบุรายได้/สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (ม.40 ใช้สมุดบัญชีรับ-จ่ายเงิน หรือ บุคคลค้ำประกันที่เป็นผู้มีรายได้ประจำ เกิน 7,500 บาทขึ้นไป)สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายได้ย้อนหลัง 3 เดือน รูปถ่ายบ้านที่ถูกน้ำท่วม หรือสิ่งที่สามารถยืนยันและพิสูจน์ได้ว่าบ้านที่พักอาศัยได้รับผลกระทบจริง(ตามที่ธนาคารเห็นสมควร) สัญญาจ้างช่างทำการซ่อมแซมบ้าน

          นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังจัดให้มีโครงการช่วยเหลือสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัยสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ โดยกำหนดวงเงินต่อรายสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ต่อปี คงที่ 3 ปี ทั้งนี้สามารถยื่นกู้กับธนาคาร 3 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวกหรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร. 1506 www.sso.go.th
 
         

Tags : สปส.ขยายเวลายื่นกู้น้ำท่วมถึงเดือนเมษายน 255

view

หน้าแรก

ผลิตภัณฑโปรแกรมบัญชี

Contact Us

view