http://www.autoflight.co.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

Home

Product

Download

Contact Us

ส่วนหนึ่งของผู้ใช้งาน

SmartBiz Free

สถิติ

เปิดเว็บ08/02/2008
อัพเดท20/05/2023
ผู้เข้าชม5,016,233
เปิดเพจ7,876,884

แหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่องานบัญชี.

สรรพากรเปิดให้บริการรับแบบฯ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจ าปีภาษี 2556 นอกสถานที่เพิ่มเติม

1ก.พ.เริ่มใช้เลขผู้เสียภาษี13หลัก

ผู้เสียภาษีที่มีความประสงค์ที่จะยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

"สรรพากร" เคาะภาษีบุคคลฯ อัตราใหม่ เล็งปรับลดอัตราเพดานการจัดเก็บให้ถี่ขึ้น เพื่อลดช่องว่างในแต่ละช่วงอัตราภาษีให้แคบลง

สปส.ขยายเวลายื่นกู้น้ำท่วมถึงเดือนเมษายน 255

แนวทางการช่วยเหลือโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

มาตร​การภาษี​เพื่อ​เพิ่มขีด​ความสามารถ​ใน​การ​แข่งขันของประ​เทศ

ผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาได้ โดย

มาตรการลดภาษีสรรพสามิตสูงสุด 100,000 บาท

สัมมนาฟรี มุมมองของฟิทช์เกี่ยวกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก และแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทย

หลักการบันทึกบัญชี : หลักการบันทึกรายการทางบัญชี (Recording transaction)

ธนาคารกรุงไทย เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทารา แนวหน้า SME นักธุรกิจ แกรนด์ สัมมนาฟรี

กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรมสรรพากรจับมือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ 1111 ให้บริการตอบปัญหาภาษีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (1161) ผ่านช่องทางโทรศัพท์ในระบบ Call Center ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

มาตรฐานบัญชีของไทยในปัจจุบัน

แบงก์กรุงไทยแนะรีบชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

การบัญชีบริหาร

สรรพากรใจดีให้คนไทยที่บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นได้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วย

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

สรรพากรเผยบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นขอลดหย่อนภาษีได้

กำหนดการจัดสัมมนาภาษีอากร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากรจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ E - Commerce

ปีนี้ยังจำเป็นต้องคงภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT) ไว้ที่ 7% ก่อน

การประเมินระดับนวัตกรรม SMEs ไทย และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

บริการรับ ชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต

การประกอบกิจการต่อไปนี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายรางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย

ภาษีคณะบุคคล

มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ภาษีคณะบุคคล

การบัญชีต้นทุน

รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ในการเสียภาษีจะต้องคำนวณภาษีอย่างไร

การควบคุมภายในเกี่ยวกับ การรับเงิน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำสินค้าที่มีไว้เพื่อขายมาใช้เพื่อการประกอบกิจการ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล โปรแกรมบัญชี

รวมคำถามที่ถามบ่อย

สิ่งที่ผู้บริหารมือใหม่ควรทราบเป็นเบี้องต้น

จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ !!

กรมสรรพากรขยายเวลารับแบบฯ ภาษีเต่างๆสำหรับบุคคลธรรมดาครึ่งปี ให้กับท้องที่ที่เกิดอุทกภัย

กฎหมายออกใหม่ กรกฎาคม 2550

ข้อหารือภาษีอากร

Tax Point จุดรับผิดทางภาษี

คำถามยอดนิยม RMF LTF

การขอคืนภาษี

รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้

การจำหน่ายหนี้สูญ

การขอคัดแบบแสดงรายการภาษี

การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร

การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีอากร

ทำไม กิจการต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0

การออกใบกำกับภาษี

ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี

ประเภทของใบกำกับภาษี

การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

สิทธิของผู้เสียภาษี

ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี

กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่สามารถขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กำหนดหลักเกณฑ์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร

กรมสรรพากรเตือนบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

มาตร​การภาษี​เพื่อ​เพิ่มขีด​ความสามารถ​ใน​การ​แข่งขันของประ​เทศ

​ใน​การประชุมคณะรัฐมนตรี​เมื่อวันที่11ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรี​ได้มีมติ​เห็นชอบมาตร​การภาษี​เพื่อ​เพิ่มขีด​ความสามารถ​ใน​ การ​แข่งขันของประ​เทศ​และรองรับ​การ​เข้าสู่ประชาคม​เศรษฐกิจอา​เซียน​ในปี พ.ศ. 2558  ​โดย​การปรับลดอัตรา​การจัด​เ​ก็บภาษี​เงิน​ได้นิติบุคคล​ซึ่งมีรายละ​ เอียด ดังนี้

1. ปรับลดอัตราภาษี​เงิน​ได้นิติบุคคล​ให้คงจัด​เ​ก็บ​ในอัตราร้อยละ 23 ของกำ​ไรสุทธิสำหรับบริษัท​หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรอบระยะ​เวลา บัญชี 2555 ที่สิ้นสุด​ใน​หรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ​และ​ให้ลดลงคงจัด​เ​ก็บอัตราร้อยละ 20ของกำ​ไรสุทธิ สำหรับรอบระยะ​เวลาบัญชีที่​เริ่ม​ใน​หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ​เป็นต้น​ไป

2. ปรับลดอัตราภาษี​เงิน​ได้นิติบุคคลสำหรับบริษัท​หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่​เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง​และขนาดย่อม​ซึ่งมีทุนที่ชำระ​แล้ว​ในวันสุดท้าย ของรอบระยะ​เวลาบัญชี​ไม่​เกินห้าล้านบาท ​ทั้งนี้ ​ได้​เพิ่ม​เงื่อน​ไข​ใน​การ​ได้รับสิทธิประ​โยชน์​โดยวิสาหกิจขนาดกลาง​และ ขนาดย่อมข้างต้นต้องมีราย​ได้จาก​การประกอบกิจ​การขายสินค้า​และ​การ​ให้บริ ​การ​ไม่​เกิน 30 ล้านบาทต่อรอบระยะ​เวลาบัญชี ​โดยจะมี​การยก​เว้นภาษี​เงิน​ได้สำหรับกำ​ไรสุทธิ​เฉพาะส่วนที่​ไม่​เกิน 150,000บาท​ให้​เสียภาษี​ในอัตราร้อยละ15ของกำ​ไรสุทธิสำหรับส่วนที่​เกิน 150,000บาท​แต่​ไม่​เกินหนึ่งล้านบาทสำหรับรอบระยะ​เวลาบัญชีที่​เริ่ม​ใน​ หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 ​เป็นต้น​ไป​ให้​เสียภาษี​ในอัตราร้อยละ23ของกำ​ไรสุทธิ​เฉพาะส่วนที่​เกิน หนึ่งล้านบาทสำหรับรอบระยะ​เวลาบัญชีที่สิ้นสุด​ใน​หรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ​และ​ให้​เสียภาษี​ในอัตราร้อยละ 20 ของกำ​ไรสุทธิสำหรับรอบระยะ​เวลาบัญชีที่​เริ่ม​ใน​หรือหลังวันที่ 1 มกราคมพ.ศ. 2556 ​เป็นต้น​ไป

อย่าง​ไร​ก็ดี หากบริษัท​หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่​เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง​และขนาดย่อม ข้างต้นมีทุนชำระ​แล้ว​เกินกว่าที่กำหนด​หรือมีราย​ได้​เกินกว่าหลัก​เกณฑ์ ที่กำหนดจะ​ไม่​ได้รับสิทธิประ​โยชน์ภาษี ​และ​ในปีต่อๆ​ไปจะต้อง​เสียภาษี​เงิน​ได้นิติบุคคล​ในอัตรา​เดียวกับ นิติบุคคล​โดยทั่ว​ไป

3.  สำหรับบริษัท​หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่​เคยนำหลักทรัพย์มาจดทะ​เบียน กับตลาดหลักทรัพย์​แห่งประ​เทศ​ไทยภาย​ในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ​ซึ่ง​ได้รับสิทธิ​เสียภาษี​เงิน​ได้นิติบุคคล​ในอัตราร้อยละ 25 ของกำ​ไรสุทธิ จะ​ได้รับ​การลดอัตรา​เหลือร้อยละ 23 ของกำ​ไรสุทธิสำหรับรอบระยะ​เวลาบัญชี 2555 ที่สิ้นสุด​ใน​หรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ​และ​ได้รับ​การลดอัตรา​เหลือร้อยละ 20 สำหรับรอบระยะ​เวลาบัญชีที่​เริ่ม​ใน​หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ​เป็นต้น​ไป

4. ปรับลดอัตราภาษี​เงิน​ได้นิติบุคคล​ให้​แก่บริษัทที่​ได้รับ​การจดทะ​เบียน หลักทรัพย์​ในตลาดหลักทรัพย์​เอ็ม​เอ​ไอ​โดย​ให้จัด​เ​ก็บ​ในอัตราร้อยละ 25 ของกำ​ไรสุทธิ​เฉพาะส่วนที่​ไม่​เกินห้าสิบล้านบาท สำหรับรอบระยะ​เวลาบัญชี ๒๕๕๔ยก​เว้นบริษัทจดทะ​เบียน​ในตลาดหลักทรัพย์​เอ็ม​เอ​ไอที่​ได้รับสิทธิ​ ใน​การลดอัตราภาษี​เงิน​ได้นิติบุคคล​เหลือร้อยละ 20 ของกำ​ไรสุทธิ​ในรอบระยะ​เวลาบัญชี 2554 ​โดยจะยังคง​ได้รับสิทธิประ​โยชน์​ใน​การ​เสียภาษี​ในอัตราร้อยละ 20 ​เช่น​เดิม

นายบุญทรง ​เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่า​การกระทรวง​การคลังกล่าวว่า “มาตร​การภาษี​เพื่อ​เพิ่มขีด​ความสามารถ​ใน​การ​แข่งขันของประ​เทศ ​เป็นน​โยบาย​เร่งด่วนของรัฐบาล​ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้น​และส่ง​เสริม​การ ลงทุนของ​ผู้ประกอบ​การ​ในประ​เทศนอกจากนั้น มาตร​การนี้ยังจะช่วยดึงดูด​การลงทุนของนักลงทุนจากต่างประ​เทศมากขึ้นอันจะ มีผลต่อ​การขยายฐานภาษี​ในระยะยาว ​และ​เป็น​การรองรับประชาคม​เศรษฐกิจอา​เซียนที่จะ​เกิดขึ้น​ในปี 2558​ในส่วนผลกระทบของมาตร​การภาษีข้างต้น คาดว่าจะมีผลกระทบต่อราย​ได้รัฐบาล​ในปีงบประมาณ 2555 ประมาณ 52,500 ล้านบาท ​แต่มาตร​การข้างต้นจะส่งผล​ให้​การจัด​เ​ก็บภาษี​เพิ่มขึ้น​ในระยะยาว​ซึ่ง จะชด​เชยกับราย​ได้ที่สูญ​เสีย​ไป  นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี​ได้มีมติ​ให้สำนักงานคณะกรรม​การส่ง​เสริม​การลงทุน​และกระทรวง ​การคลังร่วมกันทบทวน​การ​ให้สิทธิประ​โยชน์​ใน​การส่ง​เสริม​การลงทุน​ เพื่อ​ให้สอดรับกับสภาว​การณ์​และ​การ​ให้สิทธิประ​โยชน์​ใน​การส่ง​เสริม​ การลงทุนของต่างประ​เทศที่​เปลี่ยน​แปลง​ไป ​และ​เพื่อ​เป็น​การดู​แลฐานภาษี​เงิน​ได้ของประ​เทศ​ให้สอดคล้องกับ​การดำ​ เนิน​การปรับลดอัตราภาษี​เงิน​ได้นิติบุคคล​ในครั้งนี้

ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าว​เพิ่ม​เติมว่า “มาตร​การภาษี​เพื่อ​เพิ่มขีด​ความสามารถ​ใน​การ​แข่งขันของประ​เทศข้างต้น นอกจากจะมีส่วนช่วย​ผู้ประกอบ​การ​ให้สามารถ​แข่งขันกับต่างประ​เทศ​ได้​ แล้ว  ยังจะมีส่วนช่วยสนับสนุน​ให้ธุรกิจ SMEs ​เติบ​โตอย่างมั่นคงสามารถ​แข่งขันกับต่างประ​เทศ​ได้ รวม​ทั้งจะมีส่วนช่วยบรร​เทาภาระด้านภาษี​ให้​ผู้ประกอบ​การที่​ได้รับผล กระทบจากอุทกภัย​ในขณะนี้​ให้มีสภาพคล่อง​เพื่อ​ใช้​ใน​การฟื้นฟูกิจ​การมาก ยิ่งขึ้น​โดยจะมีผล​ใช้บังคับสำหรับรอบระยะ​เวลาบัญชี 2555 ​เป็นต้น​ไป”

สำนักวิชา​การ​แผนภาษี กรมสรรพากร

​โทร.   02-272 9479     

view

หน้าแรก

ผลิตภัณฑโปรแกรมบัญชี

Contact Us

view