http://www.autoflight.co.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

Home

Product

Download

Contact Us

ส่วนหนึ่งของผู้ใช้งาน

SmartBiz Free

สถิติ

เปิดเว็บ08/02/2008
อัพเดท20/05/2023
ผู้เข้าชม4,999,058
เปิดเพจ7,855,534

แหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่องานบัญชี.

สรรพากรเปิดให้บริการรับแบบฯ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจ าปีภาษี 2556 นอกสถานที่เพิ่มเติม

1ก.พ.เริ่มใช้เลขผู้เสียภาษี13หลัก

ผู้เสียภาษีที่มีความประสงค์ที่จะยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

"สรรพากร" เคาะภาษีบุคคลฯ อัตราใหม่ เล็งปรับลดอัตราเพดานการจัดเก็บให้ถี่ขึ้น เพื่อลดช่องว่างในแต่ละช่วงอัตราภาษีให้แคบลง

สปส.ขยายเวลายื่นกู้น้ำท่วมถึงเดือนเมษายน 255

แนวทางการช่วยเหลือโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

มาตร​การภาษี​เพื่อ​เพิ่มขีด​ความสามารถ​ใน​การ​แข่งขันของประ​เทศ

ผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาได้ โดย

มาตรการลดภาษีสรรพสามิตสูงสุด 100,000 บาท

สัมมนาฟรี มุมมองของฟิทช์เกี่ยวกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก และแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทย

หลักการบันทึกบัญชี : หลักการบันทึกรายการทางบัญชี (Recording transaction)

ธนาคารกรุงไทย เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทารา แนวหน้า SME นักธุรกิจ แกรนด์ สัมมนาฟรี

กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรมสรรพากรจับมือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ 1111 ให้บริการตอบปัญหาภาษีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (1161) ผ่านช่องทางโทรศัพท์ในระบบ Call Center ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

มาตรฐานบัญชีของไทยในปัจจุบัน

แบงก์กรุงไทยแนะรีบชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

การบัญชีบริหาร

สรรพากรใจดีให้คนไทยที่บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นได้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วย

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

สรรพากรเผยบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นขอลดหย่อนภาษีได้

กำหนดการจัดสัมมนาภาษีอากร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากรจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ E - Commerce

ปีนี้ยังจำเป็นต้องคงภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT) ไว้ที่ 7% ก่อน

การประเมินระดับนวัตกรรม SMEs ไทย และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

บริการรับ ชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต

การประกอบกิจการต่อไปนี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายรางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย

ภาษีคณะบุคคล

มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ภาษีคณะบุคคล

การบัญชีต้นทุน

รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ในการเสียภาษีจะต้องคำนวณภาษีอย่างไร

การควบคุมภายในเกี่ยวกับ การรับเงิน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำสินค้าที่มีไว้เพื่อขายมาใช้เพื่อการประกอบกิจการ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล โปรแกรมบัญชี

รวมคำถามที่ถามบ่อย

สิ่งที่ผู้บริหารมือใหม่ควรทราบเป็นเบี้องต้น

จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ !!

กรมสรรพากรขยายเวลารับแบบฯ ภาษีเต่างๆสำหรับบุคคลธรรมดาครึ่งปี ให้กับท้องที่ที่เกิดอุทกภัย

กฎหมายออกใหม่ กรกฎาคม 2550

ข้อหารือภาษีอากร

Tax Point จุดรับผิดทางภาษี

คำถามยอดนิยม RMF LTF

การขอคืนภาษี

รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้

การจำหน่ายหนี้สูญ

การขอคัดแบบแสดงรายการภาษี

การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร

การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีอากร

ทำไม กิจการต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0

การออกใบกำกับภาษี

ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี

ประเภทของใบกำกับภาษี

การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

สิทธิของผู้เสียภาษี

ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี

กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่สามารถขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กำหนดหลักเกณฑ์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร

กรมสรรพากรเตือนบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

ผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาได้ โดย

ผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาได้ โดย


นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ตามที่ ขณะนี้ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของประเทศ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก  ซึ่งรัฐบาลได้เร่งสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วน พร้อมทั้ง นำสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น และขณะนี้หน่วยงานต่าง ๆ   ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อรวบรวมส่งไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ต่อไป นั้น

2.1บุคคลธรรมดาที่บริจาค “เงิน” ให้แก่ ผู้ประสบอุทกภัย ผ่านบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งเป็นตัวแทนรับเงินบริจาคที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้บริจาคสามารถนำจำนวนเงินดังกล่าวไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาได้ โดยเมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน 

กรมสรรพากร ขอแจ้งให้ทราบว่า เพื่อให้การบริจาคช่วยเหลือในกรณีดังกล่าว สามารถนำเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคนำมาหักเป็นค่าลดหย่อน หรือหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีได้ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1.การบริจาค ให้แก่ ส่วนราชการ มูลนิธิ องค์การ หรือสถานสาธารณกุศลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดในราชกิจจา นุเบกษา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

1.1บุคคลธรรมดาที่บริจาค “เงิน” สามารถนำจำนวนเงินดังกล่าวไปหักลดหย่อนในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาได้ แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อน

1.2บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาค “เงิน หรือ ทรัพย์สิน” สามารถนำจำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณ กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้        นิติบุคคลได้ แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณ ประโยชน์แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

1.3ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่นำทรัพย์สินหรือสินค้าไปบริจาค ไม่ต้องนำมูลค่าสิ่งของที่บริจาคดังกล่าวมารวมเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการ คำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.การบริจาคผ่านตัวแทน เช่น สถานีโทรทัศน์ หรือสถานีวิทยุต่างๆ

2.1บุคคลธรรมดาที่บริจาค “เงิน” ให้แก่ ผู้ประสบอุทกภัย ผ่านบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งเป็นตัวแทนรับเงินบริจาคที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้บริจาคสามารถนำจำนวนเงินดังกล่าวไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาได้ โดยเมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

2.2บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาค “เงินหรือทรัพย์สิน” ให้แก่ ผู้ประสบอุทกภัย     ผ่านบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งเป็นตัวแทนรับเงินบริจาคที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้บริจาคสามารถนำจำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวไปหักเป็นรายจ่ายใน การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้    นิติบุคคลได้ แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

2.3ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ผู้ประกอบการที่นำสินค้าไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  โดยมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เป็นตัวแทนรับสินค้าที่บริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้น

3.การ บริจาคให้สถานศึกษาที่ได้รับการประกาศของกระทรวงศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคารเรียน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ตำราเรียน ค่าจ้างอาจารย์ และทุนการศึกษา ผู้บริจาคสามารถนำมาหักลดหย่อนหรือค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้

3.1บุคคลธรรมดาสามารถนำ “เงิน” บริจาค มาหักเป็นค่าลดหย่อนได้เป็นจำนวน 2 เท่าของเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ

3.2บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาค “เงินหรือทรัพย์สิน” เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้หักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา แต่ต้อง    ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา

 “เหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อ    พี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศได้รับความเดือดร้อน การร่วมกันบริจาคเงินและทรัพย์สินให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ ดังนั้น นอกจากผู้บริจาคจะได้รับอานิสงค์ผลบุญแห่งการทำความดีตามความเชื่อของชาวไทย แล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย  แต่ทั้งนี้ขอให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรด้วย”อธิบดีกรม สรรพากร กล่าว

ที่มา http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1316230863

view

หน้าแรก

ผลิตภัณฑโปรแกรมบัญชี

Contact Us

view