http://www.autoflight.co.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

Home

Product

Download

Contact Us

ส่วนหนึ่งของผู้ใช้งาน

SmartBiz Free

สถิติ

เปิดเว็บ08/02/2008
อัพเดท20/05/2023
ผู้เข้าชม5,028,718
เปิดเพจ7,893,692

แหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่องานบัญชี.

สรรพากรเปิดให้บริการรับแบบฯ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจ าปีภาษี 2556 นอกสถานที่เพิ่มเติม

1ก.พ.เริ่มใช้เลขผู้เสียภาษี13หลัก

ผู้เสียภาษีที่มีความประสงค์ที่จะยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

"สรรพากร" เคาะภาษีบุคคลฯ อัตราใหม่ เล็งปรับลดอัตราเพดานการจัดเก็บให้ถี่ขึ้น เพื่อลดช่องว่างในแต่ละช่วงอัตราภาษีให้แคบลง

สปส.ขยายเวลายื่นกู้น้ำท่วมถึงเดือนเมษายน 255

แนวทางการช่วยเหลือโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

มาตร​การภาษี​เพื่อ​เพิ่มขีด​ความสามารถ​ใน​การ​แข่งขันของประ​เทศ

ผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาได้ โดย

มาตรการลดภาษีสรรพสามิตสูงสุด 100,000 บาท

สัมมนาฟรี มุมมองของฟิทช์เกี่ยวกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก และแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทย

หลักการบันทึกบัญชี : หลักการบันทึกรายการทางบัญชี (Recording transaction)

ธนาคารกรุงไทย เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทารา แนวหน้า SME นักธุรกิจ แกรนด์ สัมมนาฟรี

กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรมสรรพากรจับมือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ 1111 ให้บริการตอบปัญหาภาษีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (1161) ผ่านช่องทางโทรศัพท์ในระบบ Call Center ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

มาตรฐานบัญชีของไทยในปัจจุบัน

แบงก์กรุงไทยแนะรีบชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

การบัญชีบริหาร

สรรพากรใจดีให้คนไทยที่บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นได้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วย

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

สรรพากรเผยบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นขอลดหย่อนภาษีได้

กำหนดการจัดสัมมนาภาษีอากร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากรจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ E - Commerce

ปีนี้ยังจำเป็นต้องคงภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT) ไว้ที่ 7% ก่อน

การประเมินระดับนวัตกรรม SMEs ไทย และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

บริการรับ ชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต

การประกอบกิจการต่อไปนี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายรางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย

ภาษีคณะบุคคล

มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ภาษีคณะบุคคล

การบัญชีต้นทุน

รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ในการเสียภาษีจะต้องคำนวณภาษีอย่างไร

การควบคุมภายในเกี่ยวกับ การรับเงิน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำสินค้าที่มีไว้เพื่อขายมาใช้เพื่อการประกอบกิจการ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล โปรแกรมบัญชี

รวมคำถามที่ถามบ่อย

สิ่งที่ผู้บริหารมือใหม่ควรทราบเป็นเบี้องต้น

จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ !!

กรมสรรพากรขยายเวลารับแบบฯ ภาษีเต่างๆสำหรับบุคคลธรรมดาครึ่งปี ให้กับท้องที่ที่เกิดอุทกภัย

กฎหมายออกใหม่ กรกฎาคม 2550

ข้อหารือภาษีอากร

Tax Point จุดรับผิดทางภาษี

คำถามยอดนิยม RMF LTF

การขอคืนภาษี

รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้

การจำหน่ายหนี้สูญ

การขอคัดแบบแสดงรายการภาษี

การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร

การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีอากร

ทำไม กิจการต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0

การออกใบกำกับภาษี

ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี

ประเภทของใบกำกับภาษี

การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

สิทธิของผู้เสียภาษี

ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี

กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่สามารถขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กำหนดหลักเกณฑ์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร

กรมสรรพากรเตือนบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

มาตรการลดภาษีสรรพสามิตสูงสุด 100,000 บาท

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ประเมินว่า มาตรการลดภาษีสรรพสามิตสูงสุด 100,000 บาท สำหรับผู้ซื้อรถยนต์คันแรกที่เข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไขของรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 ก.ย. 2554 ซึ่งมีผลสำหรับการจองซื้อตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2554 และรับรถภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2555 นั้น ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นความต้องการซื้อรถยนต์ใหม่ในช่วง 15.5 เดือนนับจากนี้ให้เพิ่มขึ้น ทั้งจากความต้องการใช้รถตามปกติ และจูงใจให้เกิดตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายก่อนมาตรการจะสิ้นสุด ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงการให้สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ในระบบธนาคารพาณิชย์ ที่ยังคงมีทิศทางเติบโตดีต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 28-30 เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน คือปี  2553-2555 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าน่าจะมีผลในการหนุนยอดขายรถในช่วง 3 เดือนครึ่งท้ายของปี 2554 ให้มีจำนวนสูงถึงประมาณ 360,000 คัน เทียบกับ 7 เดือนแรกของปีที่มียอดขาย 504,914 คัน และประเมินว่า 8 เดือนแรกจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 580,000 คัน และประมาณการยอดขายที่มีโอกาสทะลุ 1 ล้านคัน หรือในกรอบประมาณ 980,000-1,030,000 คัน ในปี 2555

สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มีโอกาสเติบโตสูง เป็นพิเศษในช่วงมาตรการ แต่อาจต้องปรับตัวรับมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถในระบบสถาบันการเงินในช่วงครึ่งแรกของปี 2554 มีจำนวน 5.72 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 31.6 จากช่วงเดียวกันปีก่อน เติบโตต่อเนื่องจากที่ขยายตัว ร้อยละ 29.5 ในปี 2553 ซึ่งสะท้อนให้เห็นการปรับตัวของธุรกิจที่ค่อนข้างดี แม้จะได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านการผลิตและส่งมอบรถในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. จากเหตุแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น และทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นก็ตาม ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่าภาพรวมธุรกิจให้เช่าซื้อรถจะยังคงรักษาความสามารถในการเติบโตอย่าง โดดเด่น ภายใต้ความเสี่ยงต่ำเมื่อวัดจากสัดส่วนหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่อยู่ใน เกณฑ์ประมาณ ร้อยละ1-2 ของสินเชื่อเช่าซื้อโดยรวม.

ที่มา : http://www.matichon.co.th

view

หน้าแรก

ผลิตภัณฑโปรแกรมบัญชี

Contact Us

view